Samenwerking

Buiten de Dorpsraad bestaat de Stichting Bergen aan Zee. Dit is een stichting die geen leden heeft, maar wel donateurs.  Waar mogelijk wordt door de Dorpsraad met de Stichting samengewerkt, waarbij de opmerking moet worden gemaakt dat de Stichting, zoals zij zelf uitdrukt, een waakhondenfunctie uitoefent; zij houdt zich vooral bezig met het beschermen van de karakteristieke kenmerken van ons dorp. Zo heeft zij in het verleden, tot zeer grote tevredenheid van de inwoners, ervoor gezorgd dat er geen 400 nieuwe wooneenheden bijgekomen zijn zoals gepland was, maar dat het aantal terug is gebracht tot 80. De Stichting Bergen aan Zee geeft van tijd tot tijd informatie middels een nieuwsbrief "De Duindoorn".  Voor meer informatie over de Stichting Bergen aan Zee kunt u bellen met Léontine van Emmerik, 072-5812734.

 

Bezwaarschrift betreffende legalisatie overkapping Rode Plein

Stichting Bergen aan Zee Dorpsraad Bergen aan Zee

Jacob Kalffweg 12

1865 AR  Bergen aan Zee

072-5812734

 

Aan:                 Het college van burgemeester en wethouders

                        Postbus 175

                        1860 AD Bergen NH

Onderwerp:      bezwaar tegen besluit van 27-9-2012, no. 2010/00654/12UIT04125, aanvraagnummer 37662

Bijlagen:           geen

 

Bergen aan Zee, 4 november 2012

 

Geacht college,

 

De Stichting Bergen aan Zee en de Dorpsraad Bergen aan Zee maken hierbij bezwaar tegen het hierboven genoemde besluit met het bijbehorende nummer.

Daar waar het de legalisering (en vergroting met globaal 30 % vloeroppervlak!) van de ‘serres’ betreft zijn wij van mening dat deze buitenplanse bestemmingsplanwijziging ten onrechte wordt afgedaan als een afwijking die planologisch van ondergeschikte aard is en geen onevenredige nadelen voor de omgeving met zich meebrengt. In de aanhef van uw besluit geeft u tevens aan dat een en ander aan de redelijke eisen van de welstand voldoet.

 

Wij zijn van mening dat het bovenstaande in strijd is met het geldende bestemmingsplan en dat de afwijking hiervan slechts mag plaatsvinden met een goede ruimtelijke onderbouwing, waar uiteindelijk de gemeenteraad haar besluit over dient te nemen. Een goede ruimtelijke onderbouwing ontbreekt geheel. In onze visie is er geen sprake van een ontwikkeling van “ondergeschikte aard”. De onderbouwing met daarin een heldere zienswijze op de stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing dient een naadloze aansluiting te vinden bij de ontwerp-structuurvisie Bergen aan Zee. Enige trefwoorden hieruit zijn:

1.      Ruimte-identiteit

2.      Handhaven en versterken van ruimtelijke kwaliteit (de locatie van het dorpshart, namelijk daar waar de Zeeweg uitkomt op de kust)

3.      Knelpunten (het ontbreken van zicht op strand en zee ter hoogte van de strandopgangen en de kwaliteit van deze strandopgangen (veel obstakels, terrasafscheidingen, paaltjes, bebording etc.)

4.      Gewenste toevoegingen (onvoltooide interieur van het dorp (nog niet heringerichte Van der Wijckplein))

5.      “Parel aan de kust” met een aantrekkelijk hart en een sterke verbinding met de zee

6.      Duurzaamheid (De materiaalkeuze dient afgestemd te zijn op duurzaamheid)

7.      “Parel aan de kust” (betere band met de zee: strandopgangen en boulevard, vanaf 2012)

 

Van de reeds gerealiseerde serres en bergruimtes vinden wij de gebruikte materialen, de toegepaste kleuren het ontbreken van enige visuele samenhang een aanfluiting zonder enige allure. Een kwaliteitsimpuls voor het toerisme is het beslist niet. Een Engelse badplaats uit de jaren ’50 komt er beter vanaf.

 

Het meest oostelijke ‘zonnescherm’ is in het bovengenoemde besluit niet opgenomen. Wellicht wordt bij dit bouwwerk de aanname gehanteerd dat het een overkapping is, doch wij zijn van mening dat op grond van bestemmingsplanvoorschrift 16.2 voor dit bouwwerk eveneens een omgevingsvergunning met een ruimtelijke onderbouwing benodigd is.

 

De illegale terrassen, uitgevoerd in diverse stijlen en materialen, maken de armoedige uitstraling van het Van der Wijckplein (Rode Plein) compleet. In onze visie heeft een jarenlange nalatige handhaving en de voorgenomen legalisatiedrang ons dorp geen goed gedaan. Bovendien is de hele situatie voor de partijen die hun inbreng hebben gehad bij het tot stand komen van de structuurvisie een aantasting van de geloofwaardigheid van de gemeentebestuur Bergen NH.

Rest ons nog te melden dat wij de mening van de heer D.Majewski van het Zeeaquarium geheel ondersteunen.

 

Hoogachtend,

 

H. Tegelaar (voorzitter)                       L. van Emmerik (secretaris)

H.W.Steensma (voorzitter)                  M.van Orden (secretaris)

Helaas heb ik zeker weet het niet. Maar de eenvoudigste en smakelijke manier om een hapje met voordeel voor de gezondheid zal kamagra jelly. Maar niemand kan winnen kamagra oral jelly vandaag of morgen of in de verre toekomst Daarom wetenschappers zijn niet verkeerd.