Bestemmingsplan

Dit persbericht heeft het college doen uitgaan:Hieronder de reactie van de Dorpsraad:

Het College van Bergen besluit:
 
Tweede woningen in Bergen aan Zee toegestaan
GEMEENTE – BERGEN AAN ZEE - Het college van de gemeente Bergen heeft besloten om het gebruik van woningen als tweede woning in Bergen aan Zee toe te staan. In Bergen aan Zee wordt meer dan de helft van de woningen niet permanent bewoond.  Niet zo vreemd, want het dorp is aan het begin van de twintigste eeuw gesticht als vakantiekolonie.
 
In het in 2011 door de raad vastgestelde bestemmingsplan voor Bergen aan Zee – Dorpskern staat dat de woningen in het dorp niet als tweede woning gebruikt mogen worden. De Raad van State vraagt nu om een heroverweging. De gemeenteraad heeft vanwege het sociale klimaat, de leefbaarheid, de veiligheid en de huisvesting in Bergen aan Zee gekozen voor een verbod op tweede woningen in het bestemmingsplan. Hiermee werd ook het verbod uit het oude bestemmingsplan voortgezet. Het college van Bergen is echter van mening dat voor Bergen aan Zee een afwijkende regeling kan gelden van de rest van de gemeente Bergen. Bergen aan Zee is immers sinds jaar en dag een vakantieoord waar het percentage permanente bewoning altijd rond de veertig procent heeft geschommeld. De angst voor een spookdorp is ongegrond.

De Dorpsraad Bergen aan Zee en anderen zijn bij de Raad van State in beroep gegaan tegen de verbodsbepaling op een tweede woning in het bestemmingsplan Bergen aan Zee - Dorpskern. De Raad van State heeft daarom aan de gemeenteraad van Bergen opgedragen het verbod op een tweede woning nader uit te leggen of om een andere regeling vast te stellen. De secretaris van de Dorpsraad Bergen aan Zee, Monique van Orden: “We zijn ontzettend blij met het bestluit van het College van Bergen en hopen dat de gemeenteraad het bestluit zal volgen op donderdag 26 september. Als dan vervolgens de Raad van State het besluit ook volgt gaat in Bergen aan Zee de vlag uit!”

Uitspraak Raad van State
 
Enkele dagen geleden werd de uitspraak van de Raad van State, betreffende de regeling van het tweede-huizenbezit in het nieuwe bestemmingsplan, bekendgemaakt. De volledige uitspraak kunt u Hier lezen.
In onze opinie komt het neer op het volgende:
 
De uitspraak is een tussenbeslissing en geen eindbeslissing. Dat wil zeggen dat de gemeente deels in het gelijk is gesteld en deels haar huiswerk over moet doen.
De Raad van State is in beginsel van mening dat de gemeente mag menen, dat een tweede huizenbeleid zoals zij voorstaat, in het belang van een goede ruimtelijke ordening is. Wat echter een probleem is, is de uitvoerbaarheid van een dergelijk beleid gezien het feit dat het lange tijd niet is geëffectueerd. De gemeente moet nu primair gaan duidelijk maken dat en hoe dat beleid uitvoerbaar is. De gemeente krijgt hiervoor 16 weken de tijd. Als de gemeente dat dan niet kan aantonen, wordt verwacht dat er een ander (gemeente)besluit zal worden genomen. Nadat de gemeente hierover duidelijkheid heeft verstrekt, zal de Raad van State een definitieve beslissing nemen.
 
De Dorpsraad zal op korte termijn overleg plegen met haar advocaat en u zoveel mogelijk via deze website op de hoogte houden van de voortgang.
 

Klik hier voor meer informatie: http://www.bergen-nh.nl/inwoners/bouwen_en_verbouwen/bestemmingsplannen/bestemmingsplan_bergen_aan_zee_-_dorpskern/downloads_bergen_aan_zee_dorpskern

 

Beleid tweede woning aan alle kanten onder vuur

Den Haag – 7 maart 2013
Raad van State – zitting
 
DEN HAAG – Het is zeer de vraag of de Raad van State goedkeuring geeft aan het nieuwe beleid voor stopzetting van het grootschalige gebruik van tweede woningen in Bergen aan Zee. Dit bleek afgelopen week tijdens een langdurige zitting bij de Raad in Den Haag. Het bestemmingsplan waarin dit beleid is vastgelegd, kwam daar zwaar onder vuur te liggen.
Dat gebeurde niet alleen door de eigenaren van een tweede woning. Ook de Raad zelf stelde de woordvoerders van de gemeente talloze kritische vragen. De woordvoerders moesten overuren maken met de beantwoording.
 
Met dit beleid wil de gemeente een einde maken aan het spookdorp Bergen aan Zee, dat juist vanwege dit tweede woninggebruik een deel van het jaar een onbewoonde indruk maakt. Maar bij de Raad bleek dat het mooie voornemen van de gemeente grote praktische problemen gaat opleveren.
Zo constateerde de Raad al snel dat de gemeente ondanks een al heel lang bestaand verbod op het gebruik als tweede woning, niets daartegen heeft gedaan. Dat maakt de positie van de gemeente niet sterk. De Raad vroeg zich zelfs af of de gemeenteraad van Bergen wel goed de gevolgen van dit nieuwe beleid heeft overdacht.
 
Deskundigen die door de Raad zijn ingeschakeld, concludeerden dat de gemeente nog geen exacte inventarisatie van de verboden tweede woningen heeft gemaakt. Volgens de gemeente gaat het om ongeveer de helft van de in totaal 400 woningen in Bergen aan Zee. Dit maakt wel duidelijk dat de gemeente een groot probleem heeft bij het vitaliseren van Bergen aan Zee.
Een van de advocaten wees echter op deze historisch gegroeide situatie. Hij vroeg zich hardop af waarom men geen tweede woning mag hebben. Maar de gemeente vindt dat tweede woningen wel tellen voor de woningvoorraad, maar niet permanent worden benut. De tweede woningen staan ook niet ter beschikking van inwoners van de gemeente zelf.
 
Volgens de gemeente zou er ook vraag zijn naar permanente bewoning. De voorzitter van de Raad constateerde echter dat makelaars daar anders over denken. De suggestie van de gemeentewoordvoerder dat gedacht wordt aan splitsing van de grote tweede woningen werd nauwelijks serieus genomen.
Hoe de gemeente zijn eigen beleid wil gaan handhaven, wilde de Raad weten. Volgens de raadsvoorzitter heeft de gemeenteraad nu wel een krachtig standpunt ingenomen over tweede woningen, maar de uitvoering is zacht gezegd geen makkelijke klus.
De gemeente denkt dat het opleggen van een dwangsom het middel is om de tweede woning aan te pakken. De eigenaren kunnen dat volgens de raadsvoorzitter echter makkelijk omzeilen door een bord in de tuin te zetten waarop de woning te koop wordt aangeboden. Dan is er geen overtreding meer en kan de gemeente weinig doen.
Mogelijk ziet de Raad in de moeilijke uitvoerbaarheid van dit plan een reden om het plan te vernietigen. Maar al zou de Raad het plan in stand houden, dan beginnen de problemen pas.
 
De uitspraak volgt over zes weken.

Met dank aan De Duinstreek voor dit artikel 
 

De visie van de Dorpsraad betreffende het Bestemmingsplan werd tijdens de inspraakmogelijkheid van 13 september 2011 als volgt verwoord:

bp1

bp2