Home

De bouwplannen voor het terrein van Hotel Nassau Bergen hebben binnen het dorp regelmatig tot discussie geleid. Bij velen bestaan twijfels of de omvang van de voorgenomen bebouwing wel in overeenstemming is met de kleinschaligheid die zo karakteristiek is voor Bergen aan Zee en in de Structuurvisie verankerd ligt. Behalve een hotelgebouw met 60 kamers voorzien de plannen ook in een gebouw met 21 appartementen waardoor het nodig is om het hotel in de richting van het Rode Plein te verplaatsen met het grote risico dat het plein wordt gedomineerd door het hotelgebouw met ook slagschaduw tot gevolg. Er is sprake van een gigantische toename van het bouwvolume.

De Stichting Bergen aan Zee heeft het initiatief genomen om met behulp van een gespecialiseerde advocaat in een juridische procedure professioneel te laten toetsen of de besluitvorming wel in overeenstemming is met de geldende regels. Ook daar bestaan twijfels over. Belangrijke vragen zijn of het College van Burgemeester en Wethouders terecht heeft kunnen besluiten om deze voor ons dorp zo bepalende besluitvorming buiten de Gemeenteraad om te laten plaatsvinden en of in het traject wel voldoende betekenisvolle burgerparticipatie heeft plaatsgevonden. Er zijn ook andere, meer technische, aspecten van het plan die getoetst moeten worden. 

Er is nu door de stichting beroep ingesteld bij de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State. Die zal beslissen of de door de gemeente genomen besluiten in stand kunnen blijven.  

Een groep bewoners, waarvan ik deel uit maak, steunt het initiatief van de stichting. 

Degenen die het werk van de stichting willen steunen en in de juridische kosten van de procedure willen bijdragen, kunnen hun bijdrage overmaken op NL57ABNA0849037042 ten name van Stichting Bergen aan Zee met omschrijving Nassau.

John Beer

Dorpsraad Bergen aan Zee

De vereniging Dorpsraad Bergen aan Zee is opgericht op 27 juni 2001 door Cees Biemond, Ernst de Groot en Aycke Smook, in samenwerking met de bestuursleden Dirk Majewski, Ellen Markusse - Vollenbrock, Stella Schrijver - van Velthoven, Trees Smulders - Meyer en Ton van Voskuilen. Het doel van de Dorpsraad is de belangenbehartiging van de bewoners van Bergen aan Zee. Om dit doel te bereiken, probeert de Dorpsraad de wensen en de verlangens van de bewoners te inventariseren. Dit doen wij door middel van de Algemene Leden Vergaderingen en de website. Wij streven naar een gemeenschappelijk standpunt waarbij het algemeen belang van Bergen aan Zee en de bewoners voorop staat.