Home

De  Initiatiefgroep Natuurbegraafplaats Bergen aan Zee (INBAZ) heeft een brief ingezonden waarvan wij u op de hoogte willen stellen. Deze initiatiefgroep heeft het charmante plan gevat om een natuurbegraafplaats te realiseren bij het vredeskerkje zodat ingezetenen ook na hun dood in Bergen aan Zee kunnen blijven.
Dit voorstel zal op de komende ALV als agenda punt worden opgenomen.


Geacht bestuur van de Dorpsraad Bergen aan Zee,

In november 2013 is door Frank Bilsen tijdens de vergadering van de Dorpsraad van Bergen aan Zee de wens uitgesproken ooit in Bergen aan Zee begraven te worden. Die wens bleek breder te worden gedragen. Bewoners van Bergen aan Zee zijn zozeer vergroeid met de plek waar ze wonen dat het eigenlijk opmerkelijk is dat de wens van Frank niet eerder werd uitgesproken.

Als enige kern binnen de gemeente BES heeft Bergen aan Zee voor haar inwoners deze mogelijkheid niet. Het idee tot het scheppen van een kleinschalige onopvallende begraafplaats op basis van natuurbegraven naast het Vredeskerkje vond bijval onder de aanwezigen. 

Uitgangspunt van het plan is dat de MAD-Stichting geen enkele extra belasting of verantwoordelijkheden zal krijgen, maar dat deze door een op te richten Stichting gedragen zullen worden. Positieve baten uit de grafrechten zullen ten goede komen aan het kerkje, er zullen geen zichtbare graven komen. Alleen kleine gedenkplaatjes op de grond ter grootte van een bierviltje. Er zal aantoonbaar geen enkele schade voor milieu of drinkwater zijn. De beoogde locatie aan de noord of aan de zuidkant naast het kerkje valt buiten het Natura 2000 gebied en is geen PWN waterwingebied.

Na een eerste contact met de gemeente Bergen, waar het als een 'charmant idee' werd aangeduid, werd gesuggereerd hierover met het bestuur van de MAD-Stichting te spreken.

Er wordt een initiatiefgroep gevormd die dit gaat doen. Het zou wel bijzonder mooi zijn als dit initiatief uitvoerbaar blijkt te zijn tegen de achtergrond van het 100-jarig bestaan van het Vredeskerkje.

Wij vinden het van belang om in dit stadium te weten in welke mate het plan door de bewoners en door de dorpsraad wordt gesteund. Wij schatten in dat het bestuur van de MAD-stichting het van belang zal vinden als het plan breed wordt gedragen en de Dorpsraad Bergen aan Zee steun voor dit plan zou uitspreken.

We zouden het zeer op prijs stellen als het dorpsraadbestuur zich over deze brief zou buigen en ons laat weten of er al dan niet positief naar wordt gekeken. Als het onderwerp op de eerstkomende ALV zou worden geagendeerd, geven wij voor de leden graag een korte toelichting. Misschien is het ook een gedachte om deze brief reeds nu onder de leden te verspreiden met het verzoek een mening te geven.

Graag horen wij van u.

Met vriendelijke groeten,

namens de Initiatiefgroep Natuurbegraafplaats Bergen aan Zee (INBAZ),

Frank Bilsen en John Beer


 

Dorpsraad Bergen aan Zee

De vereniging Dorpsraad Bergen aan Zee is opgericht op 27 juni 2001 door Cees Biemond, Ernst de Groot en Aycke Smook, in samenwerking met de bestuursleden Dirk Majewski, Ellen Markusse - Vollenbrock, Stella Schrijver - van Velthoven, Trees Smulders - Meyer en Ton van Voskuilen. Het doel van de Dorpsraad is de belangenbehartiging van de bewoners van Bergen aan Zee. Om dit doel te bereiken, probeert de Dorpsraad de wensen en de verlangens van de bewoners te inventariseren. Dit doen wij door middel van de Algemene Leden Vergaderingen en de website. Wij streven naar een gemeenschappelijk standpunt waarbij het algemeen belang van Bergen aan Zee en de bewoners voorop staat.